• NewOrigin
 • Kontaktujte nás
  +420 602 667 266
  Po - Pá: 10:00 - 17:00
 • Můj profil
 • 3 ks
  za 299.60 Kč
 Novinky
POZOR! Nové Záhady na stáncích!POZOR! Nové Záhady na stáncích!

Vážení čtenáři, dne 20. 5. 2024 vychází nové Záhady života. Těšit se můžete na nové články a rozhovory. Pokud nemáte možnost koupit si je na stáncích, objednejte si je přes náš e-shop. Cena včetně poštovného je za stánkovou cenu 74,90 korun. Zobrazit více...


Brněnští lovci duchů zasahují

Neuvěřitelné, ale přesto skutečné případy skupiny vyšetřovatelů EPRV777. Je možné zbavit se nepohodlného ducha, poltergeista nebo obtížných entit? Právě vyšel elektronický časopis Paranormální jevy v Česku. Nenechte si ujít!

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

www.zahadyshop.cz

I. 

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou vydány společností Ramaja s. r. o., IČ: 24844861, DIČ: CZ24844861, se sídlem  Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, a upravují veškeré právní vztahy, do nichž Ramaja s. r. o. vstupuje v souvislosti s poskytováním jejích služeb a produktů prostřednictvím internetového obchodu www.zahadyshop.cz.
 2. Kontaktní údaje prodávajícího:
  telefon: +420 602 667 266 (pondělí – pátek: 10.00 – 17.00 hod.)
  email: vernerova@zahadyzivota.cz
  bankovní spojení: Fio banka, č. ú.: 2000136863/2010  

II. 

Definice

 1. Výrazy použité v těchto obchodních podmínkách mají následující význam:  

Prodávající – společnost Ramaja s. r. o., IČ: 24844861, DIČ: CZ24844861, se sídlem  Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). 

Spotřebitel – je osobou v postavení kupujícího, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, ale která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně prodávající a na druhé straně spotřebitel.

Internetový obchod – znamená internetový obchod prodávajícího nacházející se na adrese www.zahadyshop.cz.

III. 

Předmět obchodních podmínek

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří součást obsahu každé smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.zahadyshop.cz.
 2. Smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží, které prodávající nabízí v rámci předmětu svého podnikání na internetovém obchodě, a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít, přijmout jej do svého vlastnictví a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

IV. 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Prodávající nabízí dodávané zboží na internetovém obchodě www.zahadyshop.cz. Zboží není na internetovém obchodě nabízené se zaručenou okamžitou dostupností. Dostupnost zboží uvedená na internetovém obchodě je orientační a bude v rámci objednávky po ověření prodávajícím vždy potvrzena.
 2. Nabídkou zboží na internetovém obchodě prodávající vyjadřuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na prodej zboží za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím jsou upravena kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu emailovou zprávou potvrzení o doručení objednávky.
 3. Kupující objedná zboží tak, že vybere zboží z nabídky na internetovém obchodě, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Kupující je povinen v objednávkovém formuláři uvést správné a úplné fakturační údaje a poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 4. Kupující je povinen se před odesláním objednávky seznámit s obsahem těchto obchodních podmínek. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi bez výhrady souhlasí.
 5. Kupující je oprávněn zboží objednat také telefonicky, a to na telefonu: +420 602 667 266 v pracovní dny v době od 10.00 – 18.00 hod.
 6. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Objednávka kupujícího je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
 7. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou si kupující hradí sám, a to ve výši stanovené kupujícímu jeho dodavateli těchto komunikačních prostředků.
 8. Kupní cena zboží je určena jako cena zboží zobrazovaná na internetovém obchodě v době provedení objednávky.
 9. Veškeré ceny zboží nabízeného na internetovém obchodě jsou konečné a včetně DPH a všech dalších povinných poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Před odesláním objednávky bude kupujícímu zobrazena celková cena za vybrané zboží včetně souvisejících poplatků, a kupující bude vyzván k jejímu schválení. Zboží s akční cenou je možné zakoupit jen v množství obvyklém a prodávající si vyhrazuje právo limitovat množství, jehož objednání bude kupujícímu umožněno.

V. 

Úhrada ceny

 1. Prodávající umožňuje uhradit cenu zboží buď předem platbou na účet prodávajícího, kdy zboží bude odesláno až po připsání platby na účet, nebo na dobírku v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby (Česká pošta, PPL kurýrní služba a Zásilkovna).
 2. Pokud nedojde při platbě převodem k úhradě objednávky do 14 dnů od uskutečnění objednávky, objednávka bude ze strany prodávajícího bez dalšího stornována.

  VI.

Dodání zboží

 1. Objednávka zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího vyřízena a expedována do 5-7 pracovních dnů od přijetí objednávky, u zboží vytvářeného na přání je předpokládaný termín dodání prodávajícím sdělen při objednávce. V případě, že prodávající nebude schopen zboží v určeném termínu dodat, bude kupující informován o náhradním termínu.
 2. Objednané zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující určil jako dodací adresu ve své objednávce.
 3. Dopravu zboží na adresu dodání zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky a Slovenské republiky. Náklady na dopravu zboží se liší podle kupujícím zvoleného způsobu dopravy. Prodávající zboží zasílá prostřednictvím České pošty jako Balík do ruky nebo prostřednictvím kurýrních služeb PPL a Zásilkovna. Cena za balné, dopravné a doběrečné je uvedena na stránkách internetového obchodu pod odkazem „Vše o nákupu“ - „Doprava“.
 4. V případě osobního odběru bude zboží připraveno k převzetí po bezhotovostní úhradě ceny zboží na účet prodávajícího. Kupující bude prodávajícím informován o možnosti vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího, a to v pracovní dny v době od 13.00 hod. do 18.00 hod.

VII. 

Převzetí zboží

 1. Kupující je povinen při přebírání zboží od dopravce zkontrolovat, zda není zásilka poškozena. V případě mechanického poškození obalu výrobku nebo výrobku samotného je kupující, který není spotřebitelem, povinen sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Kupující má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu přepravci kupující, který není spotřebitelem, souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.
 2. Spotřebiteli je prodávajícím doporučeno provést kroky popsané v předchozím odstavci taktéž. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci vad zboží.

VIII. 

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Spotřebitel je oprávněn v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do třiceti (30) dnů od převzetí zboží. Spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu.
 2. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do doby odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží, v případě objednání zboží s akční cenou (slevou) ve větším než obvyklém množství nebo, není-li kupujícím spotřebitel, v případě výrazné změny jeho ceny. Před odstoupením je prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 1. Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu vernerova@zahadyzivota.cz, písemně či jiným způsobem nejpozději 30. den od převzetí zboží. V zájmu umožnit řádné vyřízení prodávajícím by kupující měl při odstoupení uvést číslo objednávky, datum nákupu a přiložit kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, z nichž nebude zřejmé, z jakého důvodu byly prodávajícímu odeslány, budou prodávajícím vráceny zpět odesilateli. Zboží zaslané kupujícím zpět formou dobírky nebude prodávajícím přijato.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. V případě odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to převodem na účet kupujícího, který pro tento účel sdělí prodávajícímu. Spotřebitel má v případě odstoupení od kupní smlouvy nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy). Prodávající není povinen vrátit uhrazenou kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení uhrazené ceny.
 5. Poskytl-li prodávající kupujícímu společně se zbožím dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti. Kupující je v takovém případě povinen prodávajícímu vrátit spolu se zbožím také poskytnutý dárek.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit registraci kupujícího v internetovém obchodě www.zahadyshop.cz a zrušit tak kupujícímu možnost objednávání nabízeného zboží, a to bez udání důvodu.

IX. 

Záruka a reklamace vad zboží

 1. Prodávající poskytuje na zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem, tj. v trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
 2. Na žádost spotřebitele prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha zboží, poskytne prodávající kupujícímu namísto záručního listu doklad o zakoupení zboží obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, identifikační číslo a sídlo.
 3. Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či mechanickým poškozením. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není možné ji ani jako takovou reklamovat.
 4. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď jeho výměnou, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, muže kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že zboží je při převzetí kupujícím bez vad, dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.
 5. Vyskytne-li se na zboží v průběhu záruční doby vada, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má kupující právo takovou vadu reklamovat. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny na adrese Poděbradská 658/220, 198 00 Praha 9. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 6. Kupující zašle prodávajícímu reklamaci vad zboží písemně či emailem. Kupující by v reklamaci měl v zájmu urychlení jejího vyřízení uvést své jméno, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady, popř. popis toho, jak závada vznikla nebo se projevuje. Prodávající po obdržení reklamace zašle sdělí kupujícímu emailem či telefonicky pokyny pro zaslání reklamovaného zboží k vyřízení reklamace. Kupující zašle nebo osobně doručí reklamované zboží v souladu s pokyny prodávajícího na adresu Pod Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha 4 Krč. Zásilky, u nichž nebude zřejmé, proč byly prodávajícímu zaslány, budou vráceny zpět odesilateli.
 7. Prodávající neručí za vady vzniklé dopravou reklamovaného zboží do provozovny prodávajícího. Prodávající proto kupujícím doporučuje zasílat reklamované zboží v originálním obalu nebo odpovídajícím obalu, chránícím zboží před poškozením dopravou.
 8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů na uplatnění reklamace v nutné výši nutných k doručení reklamovaného zboží do provozovny prodávajícího. Kupující musí prodávajícímu doložit doklad k této přepravě k prokázaní vzniklých nákladů. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně, nejedná-li se ze strany spotřebitele např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u níž se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele. 
 9. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající vyrozumí spotřebitele o výsledku reklamace telefonicky, pokud nebude k dispozici telefon, tak emailem. Po uplynutí uvedené lhůty, má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

X. 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (http://www.coi.cz).

XI. 

Ochrana osobních údajů

 1. Uzavřením kupní smlouvy poskytuje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů.
 2. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat.
 3. Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího osobní údaje kupujícího, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení.
 4. Pokud kupující projeví při objednávce zboží svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a soutěžích.
 5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle prodávajícímu emailovou zprávu na emailovou adresu vernerova@zahadyzivota.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.
 6. Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
 7. Prodávající je zapsán v registru Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem: 00047492.

XII. 

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání objednávky kupujícím.
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 15. 5. 2018.

 
Soubory cookies používáme pro správné fungování naší webové stránky a jejích funkcí. Pomocí souborů cookies si také například pamatujeme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pro vás relevanci zobrazovaných reklam, počítáme návštěvu stránek a pamatujeme si vaše nastavení provedená na stránce.